ЛІНГВІСТИКА XXI СТОЛІТТЯ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ, 2012

 1. Голубовська І.О., Жалай В.Я, Биховець Н.М., Линник Т.Г., Пархоменко А.Ф., Рахманова І.І., Рубашова Л.М.
  Укладання термінологічних словників: концептуальність реєстрових слів-термінів, дискурс словникової статті та напрямки майбутніх досліджень  

 2. Алєксєєва І.О.
  Конфронтаційні тактики міжособистісного конфлікту (на матеріалі англомовної комунікації)

 3. Бабире О.В.
  Метафоричність та інші стилістичні засоби персуазивності у текстах на екотематику (на матеріалі книги "Тиха весна" Р. Карсон) 

 4. Бєлова А.Д.
  Візуалізація товарів у сучасній рекламі як складник креолізації комунікативного простору

 5. Бігунова Н.О.
  Об'єкт оцінки в позитивно-оцінних мовленнєвих актах (на матеріалi сучасної англійської мови)

 6. Білюк І.Л.
  Вербальні і невербальні засоби брендингу Олімпіади XXX 

 7. Бобошко Т.М.
  Вербальні засоби вираження естимаційної складової реактивних реплік 

 8. Гетман В.
  Синтаксичні особливості англомовного новостійного тексту (на матеріалі онлайнових новин)

 9. Домброван Т.І.
  Розвиток мови як інформаційної синергетичної системи

 10. Дундій П.Н.
  Функціонування англо-американізмів у німецькомовному дискурсі 

 11. Єфименко В.А.
  Сучасні когнітивно-поетологічні підходи до інтерпретації літературних тексті

 12. Завгородній С.Г.
  Лінгвальні та дискурсивні особливості тематичної групи "Положення під час гри" в англомовному концепті ШАХИ (на матеріалі субконцептів ШАХ, МАТ, ПАТ) 

 13. Зірка В.
  Навчання студентів креативному письму і перекладу: масмедійні і рекламні тексти

 14. Ізмайлова І.Г.
  Крос-культурна обізнаність перекладача в полікультурній комунікації 

 15. Ільченко О.М., Шаля О.І.
  Дискурсивна когерентність та взаємодія наукового дискурсу з іншими в контексті постпостмодерну        
   

 16. Каптюрова В.В.
  Сленг соціальних мереж та мікроблогів        

 17. Каптюрова О.В.
  Репертуар мовленнєвих тактик інтерв'юера (на матеріалі ток-шоу "Larry King live")

 18. Каратаєва М.В.
  Особливості брендингу Apple: мовний та візуальний аспекти

 19. Кобилянська Г.Д.
  Когнітивно-семантичні трансформації образу моря в романі Дж. Бенвілла "The Sea"

 20. Колегаєва І.М.
  Текст і мегатекст як члени єдиної комунікативної родини           
   

 21. Корольова Н.Л.
  Лінгвістичний опис етичної опозиції "мораль vs аморальність"

 22. Кравцова О.О.
  Реалізація образності прикметників-інтенсифікаторів в художньому дискурсі

 23. Кравченко Н.Г.
  Афективне внутрішнє мовлення у новелі "Паніка" австрійської письменниці К. Іванчич         

 24. Красницька К.В.
  Асоціативний ореол концепту СТОРОНИ СВІТУ в англомовній художній літературі    

 25. Крутько Т.В.
  Мовна гра як спосіб досягнення прагматичного ефекту рекламного текcту   

 26. Малиновська І.В.
  Текстові втілення архетипів філософського дискурсу (на матеріалі англійської мови)

 27. Матузкова О.П.
  Проблематика ідентичності в когнітивно-дискурсивній парадигмі          

 28. Наваренко І.А.
  Прагматика іспанської народної казки та її просодична організація   
       

 29. Нікіфорова Є.Ю.
  Модерація як умова успішної комунікації у віртуальному просторі     
     

 30. Поздняков Д.О.
  Концепт "INSANITY": соціально-культурний та медичний аспекти          

 31. Скробот А.І.
  Семантична структура іспанських паремій з анімалістичним компонентом   

 32. Снєгірьова Є.О.
  Евфемізми як витончена форма мовленнєвого мистецтва             

 33. Сотников А.В.
  Складові компоненти мовної особистості в контексті міжкультурної комунікації          
     

 34. Чайка Л.В.
  Структурні складові ситуації вербального конфлікту     

 35. Чайковська Є.Ю.
  Поняття "емотивність" та "експресивність" у мові науки              

 36. Шпенюк І.Є.
  Лінгвокультурні особливості американського науково-академічного дискурсу

 37. Бєлова А.Д.
  Рецензія на монографию О.В. Ребрій "Сучасні концепції творчості у перекладі"