Науково-дослідна робота Центру включає:

  • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі загального, германського, романського, типолого-зіставного мовознавства, перекладознавства, методики викладання іноземних мов та суміжних дисциплін;
  • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі загального, германського, романського, типолого-зіставного мовознавства, перекладознавства та методики викладання іноземних мов.

У своїй науково-дослідницькій роботі Центр спирається на засади фундаментальних та прикладних типолого-контрастивних та транслятологічних студій мов європейсько-американського мовного ареалу у традиціях наукової школи члена-кореспондента НАН України В. В. Акуленка. Наукові дослідження установи також зосереджено довкола функціонального опису європейських мов на рівнях мовних систем, норм мовлення і мовленнєвої діяльності, зокрема в зіставному, характерологічному, контрастивно-риторичному та лінгвокультурологічному аспектах.

Належна увага приділяється комунікативним та дискурсивним студіям, насамперед, вивченню інституційних дискурсів, а саме: наукового, освітнього, медійного, рекламного, а також когнітивним дослідженням, зокрема, мовній категоризації й концептології, пареміології, вивченню питань соціолінгвістики та мовної варіативності, корпусній лінгвістиці, лінгвопедагогіці.

Центр видає щорічний науковий часопис – “Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи” (започаткований у 2006 р.), який містить результати наукових розвідок з актуальних проблем у різних сферах лінгвістики.

У нас діє аспірантура й докторантура.