МОВНА ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ НАНУ


 

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов є головною установою в системі НАН України для підготовки кадрів вищої кваліфікації щодо вивчення іноземних мов і обслуговує усі відділення та регіональні центри Академії, а тому входить до складу установ при Президії НАН України.

У своїй діяльності Центр керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», власним Статутом, затвердженим Президією НАН України,  та іншими чинними нормативними документами НАН України, Кабінету міністрів України та МОН України з питань освітньо-наукової підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів.

Головними освітніми завданнями Центру є:
• проведення вступних іспитів із іноземних мов для осіб, що вступають до аспірантури наукових установ НАН України, відповідно до рівня  європейського стандарту володіння іноземною мою В2;
• забезпечення поглибленого вивчення європейських іноземних мов претендентами на здобуття наукового ступеня доктора філософії установ НАН України та інших наукових установ України на рівні С1;
• проведення кваліфікаційних іспитів з іноземних мов на рівні С1;
• забезпечення поглибленого вивчення іноземних мов науковцями  НАН України та інших наукових установ України з метою інтенсифікації  міжнародної наукової співпраці.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної політики досить чітко і детально описують мовні компетенції користувачів іноземних мов, починаючи з рівня А1 і закінчуючи рівнем С2.

Поглиблене вивчення іноземної мови для професійного спілкування уможливлює ефективну роботу з іншомовною науковою інформацією та практичну участь у міжнародних наукових контактах. Підтвердження знань з іноземної мови оформлюється міжнародним сертифікатом після складання відповідного іспиту на рівні С1 або спеціальним іспитом такого ж рівня, який в системі НАН України забезпечується Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов та його регіональними відділеннями.

Під час такого іспиту з іноземної мови оцінюється практична демонстрація підготовленості здобувача наукового ступеня до самостійної науково-дослідної роботи, вільного спілкування з іноземними колегами та відповідних навичок і вмінь. Особлива увага приділяється розпізнаванню підтексту та імпліцитних значень, логічним конекторам, різноманітним мовно-специфічним граматичним структурам, ідіоматичним зворотам та іншим важливим елементам наукового дискурсу.

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами. Рейтингова система оцінювання є  складовою робочої навчальної програми і передбачає  оцінювання якості виконаної аспірантом аудиторної та самостійної навчальної роботи та набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах.

Результати цієї роботи перевіряються під час поточного, модульного та семестрового контролю, з переведенням оцінки за традиційною багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ЄКТС.

Силабус програми «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С 1»  Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України  передбачає навчання в обсязі 240 годин (8 кредитів ЄКТС) протягом  двох семестрів і стосується викладання таких аспектів курсу як:

 • читання,
 • переклад,
 • анотування та реферування фахової літератури,
 • письмо,
 • аудіювання,
 • розмовне мовлення.

Навчальний матеріал дисципліни містить чотири навчальні модулі та передбачає виконання таких видів робіт, що є умовою допуску до кваліфікаційного іспиту:

 • практичні заняття;
 • самостійна робота (у т.ч. опрацювання лекційного матеріалу в режимі асинхронної взаємодії);
 • поточне (проміжне) та підсумкове тестування за курсом (final quiz assignment)
 • ;підготовка іноземною мовою усної презентації з теми та завдань дослідження (за допомогою PowerРoint або іншого презентаційного формату (Google Slides, Genially, Visme, Emaze, Apple Keynote та ін.) та усної міні-доповіді про власне дослідження у форматі трихвилинної відеопрезентації Three Minute Thesis (3MT®);
 • написання іноземною мовою статті (у тому числі оглядової - у вигляді наративного огляду, мета-аналізу або тематичного/систематичного огляду (narrative review, meta-analysis, thematic/systematic review) чи наукової пропозиції за тематикою дослідження або подання на науковий грант
 • письмова рецензія іноземною мовою на прочитану книгу або серію статей за темою дисертації;
 • підготовка термінологічного словника-мінімуму (мінімальний обсяг – 100 мовних одиниць, наведених у контекстах вживання (речення/абзац) та документації до іспиту.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2024)

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2024)

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2023)

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2023)

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2022)

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2022)

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2021)

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2021)

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2020)

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2020)

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2019)

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2019)

Освітньо-наукова програма дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2016)

Навчальний план дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» (2016)

Матеріали для навчання

Вебсайт проф. Ільченко О.М. (навчальні матеріали за курсом)

Лекція 1
Лекція 2
Лекція 3
Лекція 4

Додаткові інтернет-посилання, роздаткові матеріали, тест за лекціями

Анкета

Анкета моніторингу якості освіти