Інформація для аспірантів

 


ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПІДГОТОВКУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ТРЕТЬОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ  (ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ)

      
 I.  ПОРЯДОК
ЗАРАХУВАННЯ ДО НАВЧАЛЬНИХ ГРУП ЦНДВІМ НАНУ.  

1.1. Зарахування до навчальних груп аспірантів наукових установ НАН України та інших установ, які не мають можливості навчати іноземним мовам, проводиться Центром щороку з 20 до 30 жовтня - на підставі  листів-клопотань зацікавлених установ зі списками аспірантів, що подаються до навчального відділу Центру з 20 по 25 жовтня,  а також відповідно до результатів вступних іспитів та рекомендацій екзаменаційних комісій.

1.2. Безоплатно можуть проходити мовну підготовку  лише аспіранти НАН України, що навчаються за державним замовленням. Усі інші категорії аспірантів можуть навчатися тільки на умовах самоокупності за встановленими тарифами.

1.3. Аспіранти установ, що не належать до НАН України, крім зазначених вище документів, додатково подають копію диплома про вищу освіту та завірений за місцем роботи особовий листок з обліку кадрів з фотографією або завірену фотокопію паспорта.

1.4. Усі категорії аспірантів, що претендують на навчання на умовах самоокупності, для зарахування мають не пізніше 30 жовтня поточного року подати до навчального відділу всі необхідні документи та заключити  договір  з ЦНДВІМ НАН України про надання освітніх послуг. Термін оплати  навчання –  до 5 листопада.

1.5. Аспіранти зараховуються до навчальних груп лише з тієї мови, яку складали на вступному іспиті.

1.6.  Слухачі, що пропустили без поважних причин більше п’яти занять, відраховуються з навчальних груп без права відновлення у  складі бюджетних груп у наступні навчальні роки.

1.7.  Аспіранти першого року навчання,  котрі не можуть відвідувати заняття у поточному навчальному році і бажають перенести своє навчання на наступний навчальний рік, мають оформити академічну відпустку у навчальному відділі Центру.

1.8. Заяви про зарахування до навчальних груп з мовної підготовки за бюджетні кошти від аспірантів минулих років, що  без поважних причин не навчалися у Центрі у перший рік свого навчання в аспірантурі, не розглядаються. Зарахування таких осіб до навчальних груп можливе лише на умовах самоокупності.

1.9. Навчальні заняття та іспити організовуються протягом першого року навчання в аспірантурі (з 1 листопада по 31 травня).

Загальний обсяг практичних занять -  200 акад. год.
Загальний обсяг самостійної роботи (у т.ч. опрацювання лекційного матеріалу в режимі асинхронної взаємодії) - 40 акад. год.
Одна академічна година становить 40 астрономічних хвилин.

ПРИЙОМ ІСПИТІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОВОДИТЬСЯ З 1 ДО 30 ЧЕРВНЯ.

II.  УМОВИ ДОПУСКУ ДО ІСПИТУ.

Для отримання допуску до складання кінцевого іспиту з іноземної мови аспіранти мають виконати такі завдання:

  • підготувати усну презентацію теми і завдань дослідження іноземною мовою (5-10 хвилин),
  • написати іноземною мовою статтю (тези) або подання на науковий грант,
  • підготувати письмову рецензію (огляд) іноземною мовою на прочитані іноземною мовою книгу або серію статей за темою дисертації (до 2 сторінок),
  • укласти термінологічний словник-мінімум із фаху  (не менше 100 лексичних одиниць з наведенням конкретних прикладів їх уживання в наукових текстах).

 

IIІ. CТРУКТУРА КІНЦЕВОГО ІСПИТУ, ЧАС НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АСПІРАНТІВ.

1. Написання тесту з лексики, граматики, читання (25 завдань). Час на виконання – 60 хвилин, максимальна кількість балів – 25.

2. Слухання і виконання завдань на загальне і детальне розуміння  тексту складності рівня С1 загальнонаукового чи академічного характеру.  Час на виконання – 40 хвилин, максимальна кількість балів – 25.

3. Письмове завдання – написати есей дискусійного характеру («за і проти») на задану тему (не менше 200 слів).  Час на виконання – 60 хвилин, максимальна кількість балів – 25.

4. Структурована  усна співбесіда (вступ – спілкування на загальнолюдські теми; друга частина – обговорення дослідження на даному етапі та його перспектив; третя частина – обговорення загальнонаукової чи суспільно-важливої тематики).  Час на проведення – 15 хвилин, максимальна кількість балів – 25. 
          
Максимальна кількість балів за іспит – 100.

 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах
оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка
в балах
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
за шкалою ECTS
Оцінка
Пояснення
90-100
Відмінно
A Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82 – 89
Добре
B Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома помилками)
75 – 81 C Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67 – 74
Задовільно
D Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60 – 66 E Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)
35 – 59
Незадовільно
Незадовільно
(з можливістю повторного складання)
1 – 34 F Незадовільно
(з обов’язковим  повторним курсом)

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 278-89-71

email: aspirantura@ukr.net