ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 ФІЛОЛОГІЯ


 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії забезпечується Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

Фахівець рівня доктор філософії.
За спеціальністю 035 «Філологія».
Галузь науки 03 Гуманітарні науки.
Освітній рівень: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Кваліфікації: доктор філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія».
За узагальненим об’єктом діяльності: наука, культура, вища освіта.
За нормативним терміном навчання (денна форма): чотири роки.

Ця програма встановлює:

  • необхідний рівень теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, здобутих особою і достатніх для формулювання нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі дослідницько-інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та науковій установі, оволодіння методологією наукової та методикою педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, а також проведення власного оригінального наукового дослідження, результати якого повинні містити наукову новизну, мати теоретичне та практичне значення;
  • нормативний зміст навчання у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 035 філологія;
  • перелік навчальних дисциплін підготовки докторів філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 035 філологія;
  • форми проміжної та підсумкової атестації;
  • термін навчання.

Програма призначена для сертифікації докторів філософії та атестації випускників Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Успішне виконання особою ОНП є підставою для присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю філологія.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія (pdf)

Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія (pdf)