ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


Затверджено 
рішенням Вченої ради 
Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов 
Національної академії наук України
21 жовтня 2020 року

Голова Вченої ради

___________  В.Я. Жалай

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії
у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов 
Національної академії наук України в 2021 році

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі  для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Адреса Центру,  телефон Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг Нормативний термін навчання
Шифр Назва Код Назва Денна форма навчання

Центр наукових досліджень
та викладання іноземних мов
НАН України,
вул. Трьохсвяти-
тельська, 4,
тел.
(044) 278-89-71

03
Гуманітарні науки
035
Філологія
3 особи
4 роки

§ 1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на денну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра.
Відповідно до Статуту Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов 
Національної академії наук України (далі - Центр), затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 29.02.2003 року №17/1046, та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.05.2016 за №21950068 (вид діяльності: 85.42 Вища освіта, 85.59 Інші види освіти, 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук), Центр має право затверджувати індивідуальні умови прийому для відбору талановитої молоді на всі рівні вищої освіти, а також установлювати плани прийому відповідно до сфер і спеціальностей в межах державного замовлення.

Підготовка в аспірантурі Центру здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між Центром та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком для несімейних.

Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

§ 2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 • Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 17.00.
 • Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі строки:
  Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
3 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів
10 вересня 2021 року
Терміни проведення вступних іспитів
вересень –  жовтень 2021 року
• Іспит зі спеціальності
вересень –  жовтень 2021 року
• Іспит з іноземної мови
вересень –  жовтень 2021 року
Терміни зарахування вступників за кошти 
державного бюджету
2 листопада 2021 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних 
та юридичних осіб, за рахунок цільових державних 
кредитів
2 листопада 2021 року
Початок навчання в аспірантурі
2 листопада 2021 року

 
§ 3. Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Центру;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 3 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку НАН України);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

2. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

3. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.
Вимоги до дослідницьких пропозицій формує Центр відповідно до особливостей спеціальності.
Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Центру) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

4. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

§ 4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

1. Вступники до аспірантури Центру складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

2. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав». При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню не нижче В2, складає 60 балів;
 • до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше ніж 60 балів, або оцінка 60, якщо вступник набрав 60 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше ніж 60 балів, не допускається до наступного вступного випробування та участі у конкурсі.
Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні не нижче В2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови.
Міжнародні сертифікати рівнів не нижче В2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови і набирають 60 балів.
Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні не нижче В2, проводять відповідні викладачі (або співробітники) до початку вступних випробувань. 

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів В2 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури

Іноземна мова
Екзамен
Бали,
що відповідають рівням
В2–С2
Англійська мова
IELTS
5.5-9
TOEFL iBT
TOEFL paper based
65-120
513-677
CPE
Grade A, B, C, Level C1
CAE

Grade A, B, C, Level B2
FCE
Grade A, B, C
Німецька мова
Test DaF
TDN 3-5
Goethe-Zertifikat
B2 – C2
Zentrale Oberstufenprüfung
C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom
C2
Французька мова
TCF B2 – TCF C2
B2 – C2
DALF C1 – DALF C2
C1 – C2
DELF
B2
Іспанська мова
DELE
Intermidio - Superior


3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.


4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:
КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де:

 • ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),
 • ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні не нижче В2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури та на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

7. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія Центру по прийому вступного іспиту зі спеціальності.

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Навчальні та наукові досягнення
Код
Кількість балів
Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні В2 – С2 та вище
ДБ1
В2 – 5
С1 – 10
С2 – 15
Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху*
ДБ2
40
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху*
ДБ3
перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху*
ДБ4
перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху*
ДБ5
перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю*
ДБ6
10
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) **
ДБ7
15 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernicus та інші) за обраною спеціальністю**
ДБ8
25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою інституту**
ДБ9
10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю**
ДБ10
5 (кожні тези)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю**
ДБ11
10 (кожні тези)
Патент або авторське свідоцтво на винахід***
ДБ12
20
Рекомендація Вченої ради інституту до аспірантури (за наявності)
ДБ13
5
Диплом магістра з відзнакою
ДБ14
10

* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі; 
** за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів за публікації та участь у конференціях); 
*** за період не більше трьох років до моменту вступу.

8. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

10. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

§ 5. Право на першочергове зарахування

1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні не нижче В2.

§ 6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.