МОВНА ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ


 

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов є головною установою в системі НАН України для підготовки кадрів вищої кваліфікації щодо вивчення іноземних мов і обслуговує усі відділення та регіональні центри Академії, а тому входить до складу установ при Президії НАН України.

У своїй діяльності Центр керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», власним Статутом, затвердженим Президією НАН України,  та іншими чинними нормативними документами НАН України, Кабінету міністрів України та МОН України з питань освітньо-наукової підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів.

Головними освітніми завданнями Центру є:
• проведення вступних іспитів із іноземних мов для осіб, що вступають до аспірантури наукових установ НАН України, відповідно до рівня  європейського стандарту володіння іноземною мою В2;
• забезпечення поглибленого вивчення європейських іноземних мов претендентами на здобуття наукового ступеня доктора філософії установ НАН України та інших наукових установ України на рівні С1;
• проведення кваліфікаційних іспитів з іноземних мов на рівні С1;
• забезпечення поглибленого вивчення іноземних мов науковцями  НАН України та інших наукових установ України з метою інтенсифікації  міжнародної наукової співпраці.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної політики досить чітко і детально описують мовні компетенції користувачів іноземних мов, починаючи з рівня А1 і закінчуючи рівнем С2.

Поглиблене вивчення іноземної мови для професійного спілкування уможливлює ефективну роботу з іншомовною науковою інформацією та практичну участь у міжнародних наукових контактах. Підтвердження знань з іноземної мови оформлюється міжнародним сертифікатом після складання відповідного іспиту на рівні С1 або спеціальним іспитом такого ж рівня, який в системі НАН України забезпечується Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов та його регіональними відділеннями.

Під час такого іспиту з іноземної мови оцінюється практична демонстрація підготовленості здобувача наукового ступеня до самостійної науково-дослідної роботи, вільного спілкування з іноземними колегами та відповідних навичок і вмінь. Особлива увага приділяється розпізнаванню підтексту та імпліцитних значень, логічним конекторам, різноманітним мовно-специфічним граматичним структурам, ідіоматичним зворотам та іншим важливим елементам наукового дискурсу.

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами. Рейтингова система оцінювання є  складовою робочої навчальної програми і передбачає  оцінювання якості виконаної аспірантом аудиторної та самостійної навчальної роботи та набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах.

Результати цієї роботи перевіряються під час поточного, модульного та семестрового контролю, з переведенням оцінки за традиційною багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ЄКТС.

Робочий навчальний план програми «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С 1»  Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України  передбачає навчання в обсязі 240 годин (8 кредитів ЄКТС) протягом  двох семестрів і стосується викладання таких аспектів курсу як:

 • читання,
 • переклад,
 • анотування та реферування фахової літератури,
 • письмо,
 • аудіювання,
 • розмовне мовлення.

Навчальний матеріал дисципліни містить чотири навчальні модулі та передбачає виконання таких видів робіт:

 • практичні заняття,
 • лекції,
 • консультації,
 • поточне (проміжне) та підсумкове тестування,
 • підготовка іноземною мовою усної презентації з теми та завдань дослідження (за допомогою PowerРoint).
 • написання іноземною мовою статті чи наукової пропозиції за тематикою дослідження або подання на науковий грант,
 • письмова рецензія іноземною мовою на прочитану книгу або серію статей за темою дисертації,
 • підготовка термінологічного словника-мінімуму та  документації  до іспиту.

 

Освітньо-наукова програма дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С 1» (pdf)

Навчальний план дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С 1 » (pdf)