НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні

XII НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

НАУКОВА СПАДЩИНА В.В. АКУЛЕНКА ТА
СУЧАСНЕ МОВОЗНАВСТВО


12 вересня 2019 РОКУ
(початок о 10.00)ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:
 • МОВИ, КУЛЬТУРИ ТА  КОМУНІКАЦІЯ  В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ

 • КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ СТУДІЇ, НАРАТОЛОГІЯ, КЛАСИЧНА ТА НЕОРИТОРИКА

 • АКТУАЛЬНІ  ЗАВДАННЯ  ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Оргкомітет:

Жалай В.Я. (голова)
Ткаченко О.Б.
Бєлова А.Д.
Ільченко О.М.
Зірка В.В.
Миронюк Т.М.
Малиновська І.В.
Рахманова І.I.

 • ЗАЯВКИ на участь надсилати до 8 вересня 2019 р.
  Адреса: Оргкомітет конференції, ЦНДВІМ НАН України, вулиця Трьохсвятительська, 4, к. 103, Київ 01001
  E-mail: langcentre.conference@gmail.com
 • СТАТТІ (оформлені за вимогами до збірника наукових праць „Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи”) надсилати до 1 листопада 2019 р. Вимоги до оформлення статей розміщено на сайті Центру http://langcenter.kiev.ua/Vymogy.html

Запрошення та заявка на участь у конференції

 

Вельмишановні колеги,

Оголошується прийом статей до друку у збірнику
«Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи»
(належить до переліку фахових видань МОН України, наказ  №261 від 06.03.2015 р.).

Перевага надається статтям, написаним англійською мовою.

 

Вимоги до оформлення:

 1. Класифікаційний індекс УДК – в лівому верхньому кутку.

 2. У правому кутку наступного рядка – ініціали, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання – жирним курсивом, 14 шрифт Times New Roman.

 3. Після прізвища автора потрібно вказати ідентифікатор дослідника ORCID (Open Researcher and Contributor ID) за зразком orcid.org/0000-0002-1825-0097. Для його отримання слід (безкоштовно) зареєструватися на сайті https://orcid.org/

 4. Через рядок – назва публікації – 14 шрифт Times New Roman, жирний, великі літери.

 5. Через рядок –  анотація англійською, українською та російською мовами – 12 шрифт Times New Roman, курсив.
  Кожна анотація має містити 5-10 рядків та у результативній та аналітичній формі відображати зміст статті.
  Назва статті не має повторюватися у першому реченні анотації.
  Ключові слова – з нового рядка, курсивом, в однині.

 6. Текст статті: обсяг – від 5 повних сторінок, 14 шрифт, Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,25.
  Береги: по 3 см зліва та справа, по 2,5 см вгорі та внизу.

 7. Література та Список джерел ілюстративного матеріалу – через рядок, без абзаців, 12 шрифт, в алфавітному порядку.

 8. Список літератури та посилання у тексті мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA  (зразки оформлення: https://ztu.edu.ua/ua/science/files/6_APA-style.pdf,  http://www.citethisforme.com/guides/apa)

 9. Список літератури має обов’язково містити джерела за останні 5 років та літературу іноземними мовами.

 10. Список літератури, в якому джерела представлені кирилицею, подається у вигляді транслітерації під заголовком References (наприклад, Ivanenko Alexander Diskursivni doslidznenya …). Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються.

 11. Обов’язковим є подання 2-х рецензій на статтю – незалежно від наявності наукового ступеня. Усі отримані статті підлягають додатковому рецензуванню членами редколегії та проходять перевірку на плагіат.

 12. На окремому аркуші у кінці статті надати:
 • прізвище, ім’я автора англійською, російською та українською мовами
 • назву статті англійською, російською та українською мовами - 14 шрифт, Times New Roman, великі літери.

Вимоги до оформлення статей

Щиро,
     Редколегія.